Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Program podpory Multidisciplinárního týmu duševního zdraví pro děti a adolescenty

Program je jednou z aktivit realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče schválené MZ ČR dne 8. 10. 2013, jejímž hlavním záměrem je přesun těžiště péče o osoby s vážným duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních, sociálních a pedagogických služeb poskytovaných MTDZ-P, ověření jejich fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření pro další zavádění Programu do praxe při poskytování služeb dětem a adolescentům ve věku 0-18 let s psychiatrickým onemocněním nebo v rámci předcházení psychiatrizace problematiky, jejich zákonným zástupcům nebo osobám odpovědným za jejich výchovu.

Program je součástí projektu „Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné“ reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217, realizovaného MZ ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa – Sociální začleňování a boj s chudobou.

MTDZ-P je mezičlánkem mezi primární péčí (pediatři) a pedopsychiatrickou péčí, ambulantní a lůžkovou. Jeho funkcí je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické problematiky a pomoc dětem a jejich rodinám v krizových situacích tak, aby nedošlo k psychiatrizaci problematiky nebo se psychiatrické potíže nerozvinuly, nebo byly včas řešeny a zlepšila se jejich prognóza.

Mohlo by Vás zajímat

nahoru