Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dětská psychiatrická nemocnice Louny

DPN Louny je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR. Je samostatným právním subjektem – Zřizovací listina Č.j. 8870-XI/2013 (plné znění Zřizovací listiny dostupné zde).

Dne 09.02.2015 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje pod čj.: 723/ZD/2014/6 uděleno oprávnění k poskytování následujících forem a oborů zdravotních péče:

      Dětská a dorostová psychiatrie    - specializovaná ambulantní péče,

                                                                    - následná lůžková péče.

Rybalkova 2962
44001 Louny
Rybalkova 2962
44001 Louny
objednávání pacientů do ambulance: 415 620 119, 773 782 908
objednávání pacientů k hospitalizaci: 415 620 138, 778 520 816
E-mail: podatelna@dpnlouny.cz
WWW: www.dpnlouny.cz
ID Datové schránky: 4ivt9u6
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Rybalkova 2962
  44001 Louny
  Rybalkova 2962
  44001 Louny
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Rybalkova 2962
  44001 Louny
  Rybalkova 2962
  44001 Louny
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  objednávání pacientů do ambulance: 415 620 119, 773 782 908
  objednávání pacientů k hospitalizaci: 415 620 138, 778 520 816
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Rybalkova 2962

  440 04 Louny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 4ivt9u6
Provozní účet: 13135481/0710 (Česká národní banka)
Depozitní účet (finanční prostředky pacientů): 10006-13135481/0710 (Česká národní banka)
00831034
Nejsme plátci DPH

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Kde podat žádost

 • ústně: v kanceláři organizace,
 • písemně: osobně v kanceláři nebo poštou na adresu organizace (Rybalkova 2962, 440 01 Louny),
 • emailem přes elektronickou podatelnu: podatelna@dpnlouny.cz,
 • datovou schránkou: 4ivt9u6 (je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu).

 

Jak žádost formulovat

 • O  informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá
 • Pro podání žádosti není stanoven žádný doporučený formulář.
 • Ze žádosti musí být zřejmé:

  • komu je žádost určena,

  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb,
  • informace o žadateli (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu pro doručování; právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu DPN Louny, není žádostí ve smyslu zákona.
 • Upozorňujeme, že pokud se žádost týká práv třetích osob, budou této osobě poskytnuty základní identifikační údaje žadatele.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

 • Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti.
 • Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní, a to z následujících důvodů:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.
  • dále viz § 14 odst. 6 písm. a) až d) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 • Pokud se žádost týká již zveřejněné informace, poskytne DPN Louny do 7 dní žadateli údaje (odkaz) umožňující vyhledání a získání zveřejěnné informace.

 

 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace je zasílána žadateli do 7 dnů  ode dne podání žádosti. Pokud žadatel do 30 dní od doručení výzvy neupřesní svou žádost, DPN Louny jeho žádost odloží.
 • V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti organizace, DPN Louny žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odvolání

 • Pokud DPN Louny odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
 • Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. 
 • Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízení žádosti nebo stanovenou výší úhrady. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů) do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Omezení práva na informace

 • Podmínky na omezení práva na poskytnutí informace jsou stanoveny v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž organizace ve věci poskytování informací rozhoduje

  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
  • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
   (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
  • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
  • zákon č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • 11.2 Vydané právní předpisy

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Dětská psychiatrická nemocnice Louny poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
 • ÚOOÚ tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, tj. ÚOOÚ.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem ÚOOÚ do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • ÚOOÚ o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Mohlo by Vás zajímat

nahoru