Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Lékařská péče

Rehabilitačně resocializační program

 • Je určeno dětem v lůžkové péči oboru dětská a dorostová psychiatrie a je důležitou součástí komplexní léčebné strategie.
 • Jde o specifický centrální výběrový program.
 • Zařazení dítěte - pacienta je indikováno ošetřujícím lékařem nebo klinickým psychologem nemocnice.
 • Je stanoven terapeutický záměr a doporučen počet sezení nebo délka docházky do programu.
 • Terapeuti úzce spolupracují s týmy na odděleních, docházejí na vizity a konzultace a vypracovávají zprávu.
 • Provoz  programu je financován z prostředků DPN Louny a sponzorských aktivit.


Poskytuje a nabízí

 • péči terapeutů – psychoterapeutů .
 • docházku dítěte z oddělení na psychoterapeutické sezení  dle zdravotního stavu a akutní potřeby dítěte.


Rehabilitačně -resocializační program zahrnuje

 • psychoterapii, arteterapii, ergoterapii, socioterapii, muzikoterapii, pracovní rehabilitaci, kinezioterapeutické programy, odpočinkové programy .
 • skupinové a individuální terapie.
 • aktivizační programy - zájmovou činnost (sport, ruční a domácí práce, malování, hudba).
 • pomoc při poznání sebe sama v problematice vztahu k sobě, druhým, rodině.
 • pomoc v získání základních, životně důležitých dovedností k dalšímu hodnotnému životu.


Co vše v programu najdete

 • dílny rukodělné – práce s textilem, kůží, dřevem, kovem, rostlinami, papírem atd.
 • ateliéry- keramický, malířský , dřevodělný aj.
 • programy psychoterapeutické.
 • programy kinezioterapeutické - pohybové, sportovní.
 • rehabilitaci - tělesná cvičení,  relaxace, autogenní trénink, dětská jóga,  aromaterapii.
 • cvičnou kuchyňku.
 • programy socioterapeutické, programy společenské.


Cíl:

Cílem naší práce je poskytnout dítěti specifickou péči tak, aby došlo:

 • k obnově porušených psychických funkcí, stabilizaci či udržení.
 • k odstranění nežádoucích projevů a postojů v chování.
 • získalo sebevědomí.
 • mělo pozitivní pohled na sebe a znalo své možnosti dalšího rozvoje, které může dále rozvíjet.
 • umělo zacházet se svým volným časem .
 • umělo řešit krizové situace, vybírat si kamarády a kolektiv.
 • umělo zacházet se svým nitrem (emoce, stres, zklamání, radost, touha po štěstí apod.) .
 • dokázalo si postupně vytvořit odpovídající hodnotový systém založený na základě etických zásad společnosti.
 • ke zkvalitnění života v rámci možností zdravotního stavu pacienta.

 

Důležité informace pro přijetí dítěte do rehabilitačně resocializačního programu:

Do RS programu jsou zařazováni převážně pacienti ve věku 4-18 let, kteří jsou hospitalizováni v DPN Louny.K zařazení se vyžaduje doporučení od ošetřujícího lékaře nebo psychologa. Toto doporučení zahrnuje terapeutický záměr, počet sezení nebo délku docházky a návrh typu programu.

Do terapeutických programů nemohou být přijímáni pacienti v akutní fázi onemocnění duševního, somatického nebo pod momentálním vlivem psychotropních látek.

Terapeuti svým přístupem vytvářejí pro pacienty atmosféru rodinného prostředí, nabízí práci s rodinou pacienta (prostřednictvím zdravotně – sociálního pracovníka, který sjedná na uvedený termín návštěvu zákonného zástupce).

Mohlo by Vás zajímat

nahoru